fbpx

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το B-symbolaio suite αυτοματοποιεί το μεγαλύτερο φάσμα των εργασιών ενός συμβολαιογραφείου ενσωματώνοντας λειτουργίες όπως:

 • Καταχώρηση πληροφοριών πελατών και συμβολαίων,
 • Δημιουργία δηλώσεων και αιτήσεων,
 • Υπολογισμός φόρου,
 • Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας,
 • Υπολογισμός λογαριασμού συμβολαίου,
 • Δημιουργία συμβολαίων βάσει υποδειγμάτων,
 • Εκτύπωση καταστάσεων,
 • Καταχώρηση ραντεβού και ενεργειών,
 • Εκτύπωση τιμολογίων και καταγραφή Εσόδων-Εξόδων,
 • Ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής,

καθώς και πλήθος άλλων καθημερινών λειτουργιών* που διευκολύνουν και μειώνουν σημαντικά τον κόπο και τον χρόνο τόσο του συμβολαιογράφου όσο και των συνεργατών του.

Υποστήριξη

Πέραν των λειτουργιών της εφαρμογής, σημαντικό ρόλο στην διευκόλυνση της καθημερινής δουλειάς του συμβολαιογράφου παίζει η υψηλού επιπέδου τηλεφωνική ή/και απομακρυσμένη υποστήριξη* σε πλήθος θεμάτων (τεχνικά, αντικειμενικές αξίες, έσοδα-έξοδα, συστάσεις εταιρειών, υπολογισμός φόρων, κ.λπ.) που παρέχεται από εξειδικευμένα και με πολυετή εμπειρία στελέχη της B-logica.

Επιπρόσθετα, μέσω ειδικής ενημερωτικής οn-line πρώτης σελίδας του προγράμματος*, παρέχεται καθημερινά ενημέρωση για συμβολαιογραφικά θέματα, ειδήσεις, εγκυκλίους, ΦΕΚ και ΠΟΛ που αφορούν άμεσα τον συμβολαιογραφικό κόσμο.

Οι συχνές, μέσω Internet*, αναβαθμίσεις του προγράμματος συμβάλλουν στην άμεση ενημέρωση των υποσυστημάτων του, ενσωματώνοντας έγκαιρα τις πιο πρόσφατες αλλαγές νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων.

Για την ορθή χρήση του συστήματος, την αυτόματη ενημέρωσή του και την απομακρυσμένη υποστήριξή του, απαιτείται η ύπαρξη σύνδεσης Internet.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά b-symbolaio IV

Συμβόλαια. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Συμβολαίων (Συμβαλλόμενοι, εμπλεκόμενοι, έγγραφα, οικονομικά, παραστατικά*, ενέργειες* )
Πελατολόγιο. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Πελατών. Σύνδεση με συμβόλαια, έγγραφα, παραστατικά*, ενέργειες*.
Υποδείγματα συμβολαίων για μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων με αυτόματη αλλαγή καταλήξεων.
Συνολικά Ευρετήρια Υποθέσεων, Προσώπων, Ενεργειών κλπ. Εμφάνιση όλων των Συμβολαίων, Ενεργειών, Προσώπων και λοιπών οντοτήτων.
Συνεργάτες Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Καταχώρηση όλων των προσώπων που σχετίζονται με το γραφείο. Σύνδεση με συμβόλαια, ενέργειες
Σύνθετες λειτουργίες Ευρετηρίων Ομαδοποιήσεις, Αναζητήσεις,
Reports Εξαγωγή όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε excel.
Έσοδα – Έξοδα. Αυτόματη καταχώρηση αποδείξεων παροχής υπηρεσίας (ΔΑΠΥ) που σχετίζονται με συμβόλαια. Καταχώρηση όλων των αποδείξεων προς τους πελάτες σας. Καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών. Αυτόματη δημιουργία μηνιαίων καταστάσεων εσόδων-εξόδων και υπολογισμός του αντίστοιχου ΦΠΑ. Εξαγωγή καταστάσεων σε Excel.*
Δηλώσεις – Αιτήσεις. Ειδικό σύστημα διαχείρισης και συμπλήρωσης 58 δηλώσεων και αιτήσεων Προς Δήμους, Υποθηκοφυλακεία, Γραφεία Κτηματογράφησης, Κτηματολογικά Γραφεία, Γρ. Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης, Ειρηνοδικεία, Περιφέρειες, Συμβολαιογράφους.
Υπεύθυνες Δηλώσεις και Αιτήσεις σε μορφή MS Word
Οικονομικά. Αναλυτική κατάσταση Οικονομικών στοιχείων συμβολαίων. Διαχείριση Τραπεζικών – Κρατικών. Αλληλογραφία προς Δ.Ο.Υ. Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων γραφείου. Δυνατότητα χρονοχρέωσης. Αυτόματος υπολογισμός ποσών. Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτη.
Στατιστική Συμβολαίων Βιβλίο Συμβαλλομένων. Κατάσταση Διαθηκών.
Ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα έντυπα του προγράμματος.
Σάρωση εγγράφων. Πρόγραμμα σάρωσης εγγράφων και αυτόματης ενσωμάτωσης τους στο πρόγραμμα. Σύνδεση με συμβόλαια και πρόσωπα.
Πλειστηριασμοί. Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμών για την παρακολούθηση της πορείας τους • Περιουσιακά στοιχεία. Αναγγελίες.
On-line Ενημέρωση. Προβολή ΦΕΚ, ΠΟΛ, ανακοινώσεων Συλλόγων και οργανισμών, Ειδήσεων που ενδιαφέρουν τους συμβολαιογράφους.
Ενέργειες. Καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιούνται ανά συμβόλαιο. Σύνδεση με πρόσωπα συμβολαίου. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually.
Full Text Search. Αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και πεδία σημειώσεων στις καρτέλες προσώπων και συμβολαίων.
Ημερολόγιο. Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων συμβολαίων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων.
Υπενθυμίσεις. Υπενθύμιση των ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο.
Σύνδεση με Smart phones & Tablets. Εμφάνιση και Υπενθύμιση ενεργειών σε ipad & iphone, Android tablets & smartphones μέσω Google calendar.
Work Flow Ενεργειών. Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επομένων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις.
Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους.
Έγγραφα. Σύνδεση εγγράφων οποιουδήποτε τύπου σε συμβόλαια, ενέργειες, προγραμματισμένες ενέργειες κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων Dropbox και Google drive.
Φίλτρα ευρετηρίων. (ορισμός συνδυαστικών κριτηρίων σε όλα τα συνολικά ευρετήρια)
Κτηματολόγιο. Περιοχές και Στάδια. Στάδια Κτηματογράφησης, Αρμόδια γραφεία, έναρξη σταδίου, προθεσμίες, απόφαση / ανακοίνωση / ΦΕΚ.
Ορισμός χρηστών προγράμματος.
Δικαιώματα χρηστών. Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες.
Ιστορικότητα. Δυνατότητα ελέγχου αλλαγών σε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Ποιος, πότε τι αλλαγή έκανε.
Πολλαπλά Αρχεία Συμβολαιογράφων. Διαχείριση πολλαπλών Αρχείων Συμβολαιογράφων. Δυνατότητα αλλαγής αρχείου μέσα από το πρόγραμμα.
Οικονομικά Συμβολαιογραφικών εταιρειών. Διαχείριση Συνολικών Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία.

 Περιλαμβάνεται    Προαιρετικό    Δεν Διατίθεται


(*) Το Module “Έσοδα – Έξοδα” περιλαμβάνεται στη Standard έκδοση κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. Για την αναβάθμιση από παλαιότερες εκδόσεις περιλαμβάνονται μόνον εφόσον ο χρήστης διαθέτει τα “Έσοδα – Έξοδα”.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά b-symbolaio IV Suite


Συμβόλαια. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Συμβολαίων (Συμβαλλόμενοι, εμπλεκόμενοι, έγγραφα, οικονομικά, παραστατικά*, ενέργειες* ) ✓ ✓ ✓
Πελατολόγιο. Πλήρης καταχώρηση στοιχείων Πελατών. Σύνδεση με συμβόλαια, έγγραφα, παραστατικά*, ενέργειες*. ✓ ✓ ✓
Υποδείγματα συμβολαίων για μεγάλο αριθμό συμβολαιογραφικών πράξεων με αυτόματη αλλαγή καταλήξεων. ✓ ✓ ✓
Συνολικά Ευρετήρια Υποθέσεων, Προσώπων, Ενεργειών κλπ. Εμφάνιση όλων των Συμβολαίων, Ενεργειών, Προσώπων και λοιπών οντοτήτων. ✓ ✓ ✓
Συνεργάτες Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα. Καταχώρηση όλων των προσώπων που σχετίζονται με το γραφείο. Σύνδεση με συμβόλαια, ενέργειες. ✓ ✓ ✓
Σύνθετες λειτουργίες Ευρετηρίων. Ομαδοποιήσεις, Αναζητήσεις. ✓ ✓ ✓
Reports. Εξαγωγή όλων των παραπάνω ευρετηρίων σε excel. ✓ ✓ ✓
Έσοδα – Έξοδα. Αυτόματη καταχώρηση αποδείξεων παροχής υπηρεσίας (ΔΑΠΥ) που σχετίζονται με συμβόλαια • Καταχώρηση όλων των αποδείξεων προς τους πελάτες σας. Καταχώρηση τιμολογίων προμηθευτών. Αυτόματη δημιουργία μηνιαίων καταστάσεων εσόδων-εξόδων και υπολογισμός του αντίστοιχου ΦΠΑ. Εξαγωγή καταστάσεων σε Excel. ✓ ✓ ✓
Φορολογία Κεφαλαίου (B-foros). Υπολογισμός Φόρου Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Συνενώσεων, Μεταβιβάσεων, Διανομών, κλίμακες ετών 1998 έως και σήμερα. Συμπλήρωση, διαχείριση και εκτύπωση Δηλώσεων Κληρονομιάς, Γονικής Παροχής και Μεταβίβασης. ✓ ✓ ✓
Δηλώσεις – Αιτήσεις. Ειδικό σύστημα διαχείρισης και συμπλήρωσης 58 δηλώσεων και αιτήσεων Προς Δήμους, Υποθηκοφυλακεία, Γραφεία Κτηματογράφησης, Κτηματολογικά Γραφεία, Γρ. Τήρησης Κτηματολογίου Πρωτευούσης, Ειρηνοδικεία, Περιφέρειες,
Συμβολαιογράφους. ✓ ✓ ✓
Υπεύθυνες Δηλώσεις και Αιτήσεις σε μορφή MS Word. ✓ ✓ ✓
Οικονομικά. Αναλυτική κατάσταση Οικονομικών στοιχείων συμβολαίων. Διαχείριση Τραπεζικών – Κρατικών. Αλληλογραφία προς Δ.Ο.Υ. Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων γραφείου. Δυνατότητα χρονοχρέωσης. Αυτόματος υπολογισμός ποσών. Παρακολούθηση υπολοίπων πελάτη. ✓ ✓ ✓
Στατιστική Συμβολαίων. Βιβλίο Συμβαλλομένων. Κατάσταση Διαθηκών. ✓ ✓ ✓
Ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα έντυπα του προγράμματος. ✓ ✓ ✓
Σάρωση εγγράφων. Πρόγραμμα σάρωσης εγγράφων και αυτόματης ενσωμάτωσης τους στο πρόγραμμα. Σύνδεση με συμβόλαια και πρόσωπα. ✓ ✓ ✓
Πλειστηριασμοί. Καταχώρηση στοιχείων πλειστηριασμών για την παρακολούθηση της πορείας τους. Περιουσιακά στοιχεία. Αναγγελίες. ✓ ✓ ✓
On-line Ενημέρωση. Προβολή ΦΕΚ, ΠΟΛ, ανακοινώσεων Συλλόγων και οργανισμών, Ειδήσεων που ενδιαφέρουν τους συμβολαιογράφους. ✓ ✓ ✓
Full Text Search. Αναζήτηση σε όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα και πεδία σημειώσεων στις καρτέλες προσώπων και συμβολαίων. ‒ ✓ ✓
Ενέργειες. Καταχώρηση των ενεργειών του χρήστη που πραγματοποιούνται ανά συμβόλαιο. Σύνδεση με πρόσωπα συμβολαίου. Καταχώρηση χρόνου ενασχόλησης με αυτόματο χρονόμετρο ή manually. ‒ ✓ ✓
Ημερολόγιο. Αυτόματη εμφάνιση στοιχείων συμβολαίων, ενεργειών και προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο για τους εμπλεκόμενους συνεργάτες. Συνολική εμφάνιση υποχρεώσεων γραφείου σε συνεργάτες με δικαίωμα. Καταχώρηση προσωπικών γεγονότων. ‒ ✓ ✓
Υπενθυμίσεις. Υπενθύμιση των ενεργειών του ημερολογίου σε επιλεγμένο χρόνο. ‒ ✓ ✓
Σύνδεση με Smart phones & Tablets. Εμφάνιση και Υπενθύμιση ενεργειών σε ipad & iphone, Android tablets & smartphones μέσω Google calendar. ‒ ✓ ✓
Work Flow Ενεργειών. Αυτόματη παραμετρική δημιουργία επομένων ενεργειών με αυτόματο ορισμό προθεσμιών (εργάσιμες/ημερολογιακές ημέρες, μήνες, έτη). Εμφάνιση προγραμματισμένων ενεργειών σε Ημερολόγιο και google calendar, με υπενθυμίσεις. Παρακολούθηση έγκαιρης εκτέλεσής τους. ‒ ✓ ✓
Έγγραφα. Σύνδεση εγγράφων οποιουδήποτε τύπου σε συμβόλαια, ενέργειες, προγραμματισμένες ενέργειες κλπ. Δυνατότητα σύνδεσης εγγράφων Dropbox και Google drive. ‒ ✓ ✓
Φίλτρα ευρετηρίων. Ορισμός συνδυαστικών κριτηρίων σε όλα τα συνολικά ευρετήρια. ‒ ✓ ✓
Ορισμός χρηστών προγράμματος. ‒ ✓ ✓
Δικαιώματα χρηστών. Ορισμός ρόλων με τα επιθυμητά επίπεδα πρόσβασης (προβολή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαγραφή στοιχείων). Ανάθεση ρόλου στους χρήστες. ‒ ● ✓
Ιστορικότητα. Δυνατότητα ελέγχου αλλαγών σε όλα τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Ποιος, πότε τι αλλαγή έκανε. ‒ ● ✓
Πολλαπλά Αρχεία Συμβολαιογράφων. Διαχείριση πολλαπλών Αρχείων Συμβολαιογράφων. Δυνατότητα αλλαγής αρχείου μέσα από το πρόγραμμα. ‒ ● ✓
Οικονομικά. Συμβολαιογραφικών εταιρειών Διαχείριση Συνολικών Οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία. ‒ ‒ ✓
Αντικειμενικές αξίες (B-maps) (ως υποσύστημα του B-symbolaio iv suite)

On-line: Οι Συντελεστές Αντικειμενικών αξιών και τα γεωγραφικά δεδομένα για όλη την Ελλάδα βρίσκονται στο cloud σε servers της B-logica. Ο χρήστης απολαμβάνει Άμεση Ενημέρωση (On-line) των δεδομένων όποτε γίνονται αλλαγές Αξιών.

Αντικειμενικό ΦΥ1 – ΦΥ5 (ΑΠΑΑ). Εντοπισμός των συντελεστών (ΤΖ), (ΣΕ), (ΣΑΟ), (ΣΟ), (ΤΟ), Κάλυψη Ισογείου (Κ), για κάθε οικοδομικό τετράγωνο εντός των περιοχών που ανήκουν στο Αντικειμενικό Σύστημα ΑΠΑΑ. Υπολογισμός όλων των ειδικών περιπτώσεων ΣΑΟ (d) και για ΣΟ. ✓ ✓ ✓
Κ1-Κ9 (ΜΙΚΤΟ). Εντοπισμός των συντελεστή Τιμή εκκίνησης για όλες τις περιοχές στην Ελλάδα για των υπολογισμό εντύπων Κ1-Κ9 (Μικτό) ✓ ✓ ✓
Αγροτεμάχια (ΑΑ-ΓΗΣ). Εντοπισμός των συντελεστών (ΑΒΑ), (ΕΒΑ) ✓ ✓ ✓
Εξαγωγή Φύλλων Υπολογισμού σε PDF. Δυνατότητα χρήσης Ψηφιακής υπογραφής κατά την εξαγωγή ✓ ✓ ✓
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Συντελεστές που ισχύουν για ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Παραδοχές, Ελάχιστα) ‒ ✓ ✓
Αυθαίρετα. Τιμή Ζώνης αυθαιρέτων (Εντός – Εκτός σχεδίου). ‒ ✓ ✓
Υπολογισμός Αντικειμενικής Αξίας. ✓ ✓ ✓
Υπολογισμός Φορολογητέας Αξίας. ΕΝΦΙΑ (κύριος φόρος). ΕΝΦΙΑ (συμπληρωματικός φόρος). ‒ ✓ ✓
Συνολικά Ευρετήρια Φύλλων Υπολογισμού, Προσώπων. Λειτουργίες Ευρετηρίων: Ταξινόμηση, Αναζήτηση σε όλες τις στήλες, Ομαδοποίηση των στηλών του ευρετηρίου, αποθήκευση ρυθμίσεων χρήστη. ✓ ✓ ✓
Φίλτρα στα ευρετήρια. Χρήση σύνθετων αναζητήσεων με την χρήση Φίλτρων σε κάθε ευρετήριο Αποθήκευση συχνά χρησιμοποιούμενων φίλτρων. ✓ ✓ ✓
Εξαγωγές Ευρετηρίων. Φύλλων Υπολογισμού, Ιδιοκτητών, Ε9 σε Excel / Html / Pdf / Pdf με Ψηφιακή Υπογραφή. ✓ ✓ ✓
Καρτέλα Ιδιοκτητών. Προβολή αποθηκευμένων Φύλλων Υπολογισμού ανά Ιδιοκτήτη. Εμπλοκές στην Καρτέλα Προσώπου. ✓ ✓ ✓
Διοικητική διαίρεση Ελλάδας με βάση τον Καλλικράτη και τον Καποδίστρια. ✓ ✓ ✓
Γεωαναφερόμενοι χάρτες σε υπόβαθρο ΕΓΣΑ87. Γεωαναφορά των χαρτών του Υπ. Οικονομικών και Αναβάθμιση/Διόρθωσή τους. ✓ ✓ ✓
Γεωγραφικά Υπόβαθρα. Δυνατότητα επιλογής Open Street Map ως γεωγραφικό υπόβαθρο. ✓ ✓ ✓
Αρίθμηση οδών για την Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Ταχυδρομικοί Κώδικες. ‒ ✓ ✓
Χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. / Κτηματ. γραφείων. ‒ ✓ ✓
Εκτυπώσεις – Εξαγωγές. Εκτύπωση Φύλλων Υπολογισμού σε Α4, Α3 (διπλή όψη). Εξαγωγή Φύλλου Υπολογισμού σε Pdf. PDF με Ψηφιακή Υπογραφή. ✓ ✓ ✓
Ορισμός Χρηστών (Login). ‒ ✓ ✓
Δικαιώματα χρήσης ανά χρήστη. ‒ ‒ ✓
Επαναϋπολογισμός. Σε ένα συγκεκριμένο ΦΥ. ✓ ✓ ✓
Μαζικός Επαναϋπολογισμός σε επιλεγμένα ΦΥ στο ευρετήριο ΦΥ. Σε επιλεγμένα ΦΥ Ιδιοκτητών στο ευρετήριο προσώπων. Κύριου Φόρου ΕΝΦΙΑ και Φορολογητέας αξίας. ‒ ‒ ✓**
Περιουσιολόγιο. Μεταφορά ΦΥ στο Περιουσιολόγιο. Σύνδεση εγγραφών με αποθηκευμένα Φ. Υπολογισμού και διαχείριση «ρόλων» μεταξύ των συνδεόμενων ΦΥ ανά γραμμή του Περιουσιολογίου. Αυτόματη δημιουργία γραμμών στο Περιουσιολόγιο σύμφωνα με τους κανόνες του εντύπου Ε9. Υπολογισμός Αξιών και φόρων ΕΝΦΙΑ στο Περιουσιολόγιο (Για τα εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτήτη). Μαζικός Επαναϋπολογισμός. ‒ ‒ ●
✓ Περιλαμβάνεται   ‒ Προαιρετικό   ● Δεν Διατίθεται


(*) Το Module “Έσοδα – Έξοδα” περιλαμβάνεται στη Standard έκδοση κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. Για την αναβάθμιση από παλαιότερες εκδόσεις περιλαμβάνονται μόνον εφόσον ο χρήστης διαθέτει τα “Έσοδα – Έξοδα”.


(**) Το module “Μαζικός Επαναϋπολογισμός” περιλαμβάνεται στην Enterprise έκδοση κατά την αρχική αγορά του προϊόντος. Σε περίπτωση αναβάθμισης από παλαιότερες εκδόσεις περιλαμβάνεται μόνον εφόσον ο χρήστης διαθέτει τον “Μαζικό Επαναϋπολογισμό”.

O πρώτος πίνακας αφορά τον Η/Υ-server που φιλοξενεί την βάση δεδομένων του συμβολαιογραφείου δηλαδή τα συμβόλαια, έγγραφα, τις καρτέλες συμβολαίων, προσώπων κλπ., ενώ ο δεύτερος αφορά τους Η/Υ που χρησιμοποιούν οι χρήστες του γραφείου.

Σημειώνουμε ότι οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες ενώ σε παρένθεση δίνονται οι προτεινόμενες. Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:

Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τον server είναι:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM: 4GB (προτείνεται 8GB για 64-bit συστήματα)
 • HDD: ελεύθερος χώρος μεγαλύτερος από 30GB
 • OS: Windows 7 (προτείνεται Windows 10 64-bit)
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές του server για την έκδοση Enterprise:
 • CPU: i3 (προτείνεται i5 και ανώτερο)
 • RAM:8GB
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)
Προδιαγραφές για τους υπολογιστές των χρηστών (clients):
 • CPU: i3 (προτείνεται i5)
 • RAM: 2GB (προτείνεται 4GB)
 • HDD: ελεύθερος χώρος 30GB
 • OS: Windows 7
 • Monitor Analysis: 1024×768 (προτείνεται 1280×1024)